REKRUTACJA TRWA!

Laboratorium Psychoedukacji wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzi Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (dawna nazwa Podyplomowe Studium Coachingu). Program Studiów posiada akredytację Izby Coachingu.
2016/2017 – IX edycja
(310 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym)Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli coacha – pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów i nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

W coachingu kluczowa jest relacja coacha z indywidualnym klientem, zespołem i/lub organizacją. Zakładamy, że wśród innych czynników, takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie i doświadczenie coacha, właśnie jakość relacji decyduje o skuteczności pracy. Dobra relacja charakteryzuje się empatycznym rozumieniem i wsparciem oraz życzliwą i pełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje i stymuluje rozwój i wykorzystanie jego potencjału do rozwiązywania problemów określonych w kontrakcie.

Szczególną uwagę poświęcamy zjawiskom nieświadomym zachodzącym w relacji. Uczymy je rozpoznawać i radzić sobie z nimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały bądź hamowały ten rozwój. Traktujemy coaching jako interaktywny proces oparty na poszukiwaniu, braniu odpowiedzialności, dokonywaniu wyboru, działaniu, doświadczeniu, refleksji i asymilacji.

Od edycji 2014/2015 rozszerzyliśmy program o zagadnienia mentoringu.  Studenci zapoznają się ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia,  formami mentoringu, procesem  rozwoju osobistego  mentora,  relacjami jakie powstają pomiędzy  mentorem a jego podopiecznym.  Ponadto program obejmie analizę różnic pomiędzy relacją coachingową i mentoringową oraz sposoby i możliwości wdrażania mentoringu w organizacjach.

 

 

 

Program

1. Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu coachingowego
 • kontrakt w coachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 • zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta na konsultację psychologiczną

2. Teoria i praktyka mentoringu- zasady ogólne

 • Starożytne korzenie relacji mistrz-uczeń
 • Przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring”
 • Mentee, mentorowany, podopieczny, czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych
 • Mentoring rozwojowy a mentoring kariery
 • Mentor a coach – podobieństwa i różnice
 • Rodzaje mentoringu

3. Specyfika pracy mentora

 • mentoring – proces rozwoju osobistego mentee
 • korzyści z pełnienia roli mentora i z posiadania mentora: osobiste/zawodowe i dla organizacji
 • funkcje i kompetencje mentora
 • rozwój umiejętności mentora

4. Coach, mentor jego osobowość i osobisty trening

 • świadomość coacha/mentora w relacji
 • podejście skoncentrowane na kliencie
 • dialog egzystencjalny
 • sztuka słuchania
 • trening umiejętności komunikacyjnych – wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha/mentora
 • regulacja emocji

5. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)

 • poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega

6. Kształtowanie relacji coachingowej i mentoringowej w zależności od typu osobowości klienta

 • umiejętność rozpoznawania osobowości klienta – wprowadzenie w najważniejsze teorie osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingu i mentoringu

7. Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej: rozpoznawanie rozumienie i radzenie sobie z nimi

 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta

8. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha

9. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość spotkania osób w coachingu

 • zależności i odmienności między interakcją, kontaktem i relacją
 • ćwiczenie jakości nawiązania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą
 • świadomość własnej specyfiki w budowania kontaktu a bycie w relacji z coachee i/lub mentee
 • jakość kontaktu a empatia w relacji

10. Coaching –podejścia, metody, techniki

 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach
 • Co-active Coaching

11. Wartości i przekonania w procesie coachingu i mentoringu

 

12. Dylematy etyczne w pracy coacha i mentora

13. Dynamiczna psychologia społeczna

 • dynamiczne vs. statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej zastosowanie w praktyce coachingu
 • nieświadome zjawiska w grupie, zespole, organizacji – wprowadzenie

14. Teorie zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności – rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

15. Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne

 • jak rozumieć i planować rozwój zawodowy w różnych etapach życia

16. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej- coaching zespołowy

 • wdrażanie coachingu w organizacjach – wykorzystanie procesu coachingu do przygotowania menedżera do pełnienia roli coacha wobec swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy

17. Wdrażanie mentoringu w organizacjach

 • szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, podopiecznych i mentorów
 • obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji
 • dobór kandydatów na mentorów
 • dobór kandydatów na podopiecznych
 • rola i zadania koordynatora programu
 • kojarzenie par mentor-podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich
 • zadania działu HR
 • rola bezpośredniego przełożonego; kwartet mentoringu
 • przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania

18. Style przywództwa i kultura organizacyjna oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji

 • kultura organizacyjna jako kontekst, w którym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta w rozpoznaniu mocnych i słabych stron jego stylu zarządzania

19. Organizacja jako partner w coachingu

 • studia przypadków

20. Specyfika praktyki coachingu w warunkach współczesnej Polski

 • studia przypadków

21. Warsztat dobrych praktyk coachingowych i mentoringowych

powrót na górę

Organizatorzy i realizatorzy

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów, trenerów i coachów prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię oraz różne formy szkoleń dla firm i osób zgłaszających się indywidualnie. Od trzydziestu jeden lat w każdym miesiącu ośrodek organizuje co najmniej kilka grup o charakterze psychoedukacyjnym, szkoleniowym lub psychoterapeutycznym. Zajęcia prowadzą trenerzy i szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami, superwizorzy treningu i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz doświadczeni coachowie praktycy. Laboratorium Psychoedukacji jest Członkiem Założycielem Izby Coachingu.

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 roku. Przygotowuje do różnych działań zawodowych wykonywanych przez psychologów. Realizuje nowoczesne plany studiów, uwzględniając najnowsze metody kształcenia, współpracuje z Instytutem Psychologii PAN

Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu prowadzone są pod patronatem Izby Coachingu http://www.izbacoachingu.com/pl

 

Koszt uczestnictwa wynosi 17 310 zł (możliwa płatność w ratach) + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 460zł – 1100zł   (w zależności od ośrodka).

W cenę Studium wliczony jest wyjazdowy weekend do ośrodka podwarszawskiego (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).

 

powrót na górę

Prowadzący

ADAM ADUSZKIEWICZ

Doktor filozofii, coach, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

RAFAŁ BORNUS

Psychiatra i psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolił się i praktykował w Laboratorium Psychoedukacji, Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie i Poradni Synapsis. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i grupową oraz warsztaty terapeutyczne i szkoleniowe. Jest kierownikiem Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji.

 

LAN BUI -WRZOSIŃSKA

Doktorantka SWPS i stypendystka na Columbia University. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół dynamiki zmian w trudno rozwiązywalnych konfliktach. Prowadziła zajęcia na Columbia University i Florida Atlantic University. Pracuje w Nowym Jorku nad rozwojem i implementacją programów przeciwdziałania przemocy w mieście. Głównym elementem takich programów są symulacje komputerowe i dynamiczne podejście do konfliktu. W obszar jej badań wchodzą również konflikty międzynarodowe. Obecnie współpracuje z działaczami procesu pokojowego w Mozambiku nad projektami nowych podejść do konfliktów globalnych.

 

JERZY DMUCHOWSKI

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą łączy perspektywę grupy jako całości z perspektywą interpersonalną. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (d. Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych) i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (d. Podyplomowe Studium Coachingu) przy LP i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii

 

 

ŁADA DROZDA

Psycholog; Partner/coach w firmie House of Skills, superwizor coachingu Podyplomowego Studium Coachingu. Od kilkunastu lat szkoli. Specjalizuje się w zagadnieniach przywództwa (jest licencjonowanym trenerem w zakresie Przywództwa Sytuacyjnego SLII, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego STL i Situational Self Leadership SSL – The Ken Blanchard Companies), Fierce Conversations, coachingu (certyfikowany coach – członek International Coaching Community), umiejętności menedżerskich i trenerskich. Pasjonuje się towarzyszeniem ludziom w rozwoju, zarówno jako trener na sali szkoleniowej, coach indywidualny, jak i konsultantka projektująca procesy edukacyjne w różnych obszarach biznesu. W swej praktyce posługuje się narzędziami diagnostycznymi, ponieważ jest certyfikowaną konsultantką Success Insights, Extended DISC® i metodologii Hogana.

 

 

MARTA GŁOWACKA

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener, superwizor coachingu Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz czteroletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Od 2002 roku pracuje w Laboratorium Psychoedukacji, prowadzi terapię indywidualną i grupową, treningi interpersonalne oraz zajęcia dla studentów Studium Psychoterapii.

 

 

EDYTA HILLESLAND

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego oraz Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Norwegian School of Management BI w Oslo. W latach 1991 – 1999 zajmowała się doradztwem prawnym w Polsce i w Norwegii. Od roku 2000 uczestniczyła i koordynowała projekty międzynarodowe (w Norwegii i w Polsce), prowadziła doradztwo oraz szkolenia. Od 2003 r. aktywnie zajmuje się coachingiem dla wyższej kadry menadżerskiej. Od 2006 r. pełniła funkcję dyrektora Biura Szkoleń i Konferencji w Przedsiębiorstwie Wydawniczym Rzeczpospolita SA, a następnie, do chwili obecnej, dyrektora generalnego Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita S.A. Pracuje jako coach i trener w Hillesland Coaching and Consulting. Posiada licencję International Coach International Coaching Community.

 

 

AGNIESZKA IWASZKIEWICZ

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany superwizor, psychoterapeuta i trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat analityka grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od 1999 r. jest członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową krótko- i długoterminową w nurcie psychodynamicznym i w oparciu o analizę relacji oraz prowadzi treningi interpersonalne. W ramach Studium Psychoterapii prowadzonym przez Laboratorium Psychoterapii prowadzi seminarium monograficzne. W ramach współpracy Laboratorium Psychoedukacji ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dla studentów w ramach modułu Psychologiczne Oddziaływania Grupowe. Ma doświadczenia w prowadzeniu warsztatów umiejętności psychologicznych i rozwoju osobistego.

 

 

PIOTR KOCIOŁEK

Założyciel, partner i master coach – szef zespołu trenerów i coachów Lee Hecht Harrison | DBM Polska; twórca TTX Institute; autor metody CoachBLEND. Posiada 29 lat praktyki zawodowej, w tym 16 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 13 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych. Były szef MultiBanku oraz dyrektor personalny w mBanku i MultiBanku (BRE Bank, Grupa Commerzbank). Opracował i z sukcesem wdrożył kodeks wartości korporacyjnych BRE Banku oraz oparty na nim system rozwoju i oceny personelu. Wprowadził executive coaching oraz nowatorski peer-to-peer coaching w MultiBanku, tworząc kulturę zarządzania i doskonalenia poprzez coaching. Założyciel i pierwszy prezes taniej linii lotniczej Centralwings; były szef firmy budowlanej i dyrektor generalny duńskiej firmy motoryzacyjnej w Polsce.Absolwent International Faculty Program (IESE Business School, Barcelona), Co-Active Coaching Academy (Coaches Training Institute), Team Coaching Intensive (Team Coaching International), podyplomowych studiów konsultingu i studiów bankowości (Szkoła Główna Handlowa) i trenerów grupowych (Laboratorium Psychoedukacji, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); certyfikowany praktyk MBTI, SHL i metody Thomas.Ukończył szkolenia w Polsce, Stanach Zjednoczonych (AMA, ASTD) i Wielkiej Brytanii (CIPD) z zakresu doradztwa w zarządzaniu, coachingu i pracy z zespołami ludzi. Szkolony w coachingu metodą GROW bezpośrednio przez Sir John Whitmore’a, wybitny międzynarodowy autorytet w zakresie przywództwa i kierowania zmianą w organizacjach, promujący kulturę zarządzania opartą na coachingu.W ramach Lee Hecht Harrison DBM oraz TTX Institute opracowuje i realizuje projekty rozwojowe dla kadry dyrektorskiej i menedżerskiej w następujących obszarach: przywództwo i zarządzanie, w tym kierowanie zespołami multikulturowymi; coaching i mentoring dla menedżerów; kierowanie zespołem; kierowanie zmianą; ocena personelu; rozwój talentów; kierowanie karierami; komunikowanie trudnych decyzji; szkoli także coachów i nauczycieli. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie strategicznego zarządzania obszarem HR, budowania nowych organizacji i kształtowania ich kultury; obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla coachów w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

 

MICHAŁ KUŁAKOWSKI

Akredytowany coach PCC ICF, Leadership & Team Coach, konsultant, trener biznesu, psycholog. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu rozwoju liderów oraz tworzenia i rozwoju zespołów (korporacje, MŚP i sport), łącząc doświadczenia coacha, assesora (assessment development centre), doradcy, mentora i trenera biznesu. Przygotowywał i realizował projekty związane z przeprowadzeniem organizacji, liderów i zespołów przez proces zmiany w: ING Usługi Finansowe S.A., Consafe Logistics sp. z o.o., BEA Systems Inc, Oracle Polska sp. z o.o., Merck sp. z.o.o, Nowa Era sp. z o.o., McAffe Polska sp. z o.o., Coca-Cola sp. z o.o.; Warsaw Eagles, Berner sp. z o.o. i inne. Obecnie mieszka i pracuje w Chinach.

 

 

KATARZYNA KUNICKA
Psychoterapeutka, trener biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Uzyskała dyplom Profesjonalnego Trenera Biznesu w House of Skills. Posiada doświadczenie korporacyjne w roli trenera i managera HR. Od 2005 roku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Praktykuje i prowadzi zajęcia jogi w metodzie BKS Iyengara.

 

 

AURELIUSZ LEŻEŃSKI

Coach International Coaching Community, dyrektor obszaru coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie, współwłaściciel firmy szkoleniowej, konsultant HR, prezes Fundacji Robinson Crusoe. Praktyk biznesu, pracował jako menedżer szkoleń EMPiK oraz ekspert HR w Janssen Cilag.

Doświadczenia edukacyjne: Certfikat Master of NLP, Institut Européen d’Administration des Affaires we Francji. Wybrane projekty HR i szkoleniowe dla klientów: Generali, Universal McCann, BLStream (branża IT), Lafarge, HP, Union Investment.

 

 

ANDRZEJ NOWAK

Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Florida Atlantic University. Autor i redaktor ośmiu książek, w tym pięciu anglojęzycznych, oraz licznych artykułów z zakresu psychologii społecznej i poznawczej oraz obszarów złożoności. Zajmuje się zastosowaniem psychologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji. Specjalizuje się w łączeniu informatyki i nauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych.

 

 

KRZYSZTOF MAZUR

Career & Executive & Team Coach oraz Senior Career Consultant; Menedżer coachingowych oraz wykorzystujących coaching programów dla kadr zarządczych wyższego szczebla; coach zmiany organizacyjnej, superwizor coachingu Podyplomowego Studium Coachingu. Współzałożyciel i Wiceprezes PSKK (Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Kariery). Członek-założyciel Izby Coachingu. Członek ICF Polska. Absolwent Co-Active Coaching Academy zrealizowanego przez The Coaches Training Institute. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie personalnym i doradztwie dla biznesu (zarządzanie i realizacja projektów executive serach oraz rekrutacyjnych, realizacja programów outplacementowych indywidualnych i grupowych, projektowanie, zarządzanie i realizacja projektów coachingowych oraz z wykorzystaniem coachingu). Zna bardzo dobrze realia organizacji i potrzeby biznesu. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z klientami polsko i angielskojęzycznymi.

 

 

ALEKSANDRA POGORZELSKA

Psycholog, trener, coach pracujący w sporcie i biznesie. Specjalizuje się w budowaniu
i wdrażaniu strategii dla firm, mowach motywacyjnych, doradztwie mającym na celu zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych w firmach oraz coachingach menedżerskich – Coach Leadership Management International. Trener II klasy pływania. Od 20 lat startuje w zawodach triathlonowych, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w Triatlonie i Duathlonie, ukończyła blisko 100 Triathlonów, w tym dwa zawody IRONMAN (3800 m pływania, 180 km roweru, 42 km biegu). Autorka innowacyjnych programów rozwoju kompetencji miękkich dla klientów indywidualnych i organizacji. W oparciu o doświadczenia biznesowe i sportowe stworzyła prestiżowe programy: Business Champion Development z udziałem Mistrzów Olimpijskich, Sportu i Motywacji oraz Business Strategy Program optymalizujący funkcjonowanie firm na wszystkich poziomach. Firma Champion Consulting, której jest właścicielem cieszy się zaufaniem takich firm, jak British American Tobacco, Noble Bank, BNP Paribas, Open Life TU Życie, Alior Bank. Współautorka bloga, który cieszy się coraz większą popularnością – blog.championconsulting.com.pl.

 

 

RYSZARD PRASZKIER

Adiunkt w Ośrodku Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bada – w świetle teorii złożoności – zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych. Prowadził także badania procesu zmian pokojowych w kraju Basków oraz właściwości sieci społecznych Solidarności podziemnej. Profesor w europejskim Institute for Social & European Studies (ISES), Węgry; wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Były szef szkolenia międzynarodowego personelu „Ashoka, Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, działającej w ponad 80 krajach. Specjalizuje się zarówno w teorii jak i praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej; pracował z innowatorami społecznymi w Kanadzie, Ugandzie, Nepalu, USA, Pakistanie, Bangladeszu, Burkina Faso, Senegalu, Indiach, Egipcie, Nigerii, Tajlandii, Niemczech, Europie Centralnej i Indonezji. Specjalista psychologii klinicznej I°, licencjonowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, rekomendowany do NFZ. Licencjonowany trener i superwizor treningów grupowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor i współautor ponad 30 publikacji, m.in. współautor amerykańskiej książki akademickiej wydanej przez Cambridge University Press „Social Entrepreneurship: Theory and Practice” (przetłumaczonej i wydanej w Polsce przez Wolters Kluwer).

 


MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA w Polish Open University, opartych o standardy Oxford Brookes University. Prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoleniowiec i konsultant z kilkunastoletnim stażem. Autorka 9 książek, w tym: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk., Wolters Kluwer, Warszawa 2009), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer, Warszawa 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer, Warszawa 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk., Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz ponad stu artykułów poświęconych kształtowaniu nowoczesnych strategii personalnych. Przewodnicząca jury ogólnopolskiego konkursu Top HR Menedżer.

 

 

ANNA SREBRNA

Akredytowany przez Izbę Coachingu coach i superwizor coachingu. Certyfikowany coach International Coaching Community. Posiada certifikaty psychoterapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie oprócz coachingu zajmuje się psychoterapią indywidualną i superwizją.

 

 

ANNA SUBOCZ-POLAŃCZYK

Licencjonowany trener (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Matrik), Praktyk NLP, certyfikowany mediator, coach (certyfikat International Coaching Community) i socjoterapeuta; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek politologia), a także Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi); wieloletni praktyk biznesu. Jest doradcą procesów HR-owych – począwszy od budowania modeli kompetencyjnych, poprzez rekrutację i rozwój (także praca z talentami, budowanie ścieżek karier i systemów motywacyjnych) do ocen pracowniczych. Specjalizuje się w prowadzeniu coachingu indywidualnego oraz grupowego, prowadzeniu sesji Assessment Centre i Development Centre, oraz w szkoleniach narzędziowych związanych z rekrutacją i selekcją, ośrodkami oceny i rozwoju, systemami ocen pracowniczych, zarządzaniem przez kompetencje i przez cele. Wybrane doświadczenia coachingowe dla klientów: Makro, Galderma, ING Usługi Finansowe, Covidien, Unilever, Orange, Inter Cars.

 

 

ROBERT SZOSTEK

Absolwent resocjalizacji WSPS w Warszawie. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Uczy w Studium Psychoterapii oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Biznesu Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz The European Association for Psychotherapy. Prowadzi warsztaty umiejętności psychologicznych.

 

 

GORGONIA WRÓBEL-SUCHARSKA

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Związana z Laboratorium Psychoedukacji od 1995 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, psychoterapię grupową, treningi, warsztaty, szkolenia. Posiada rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stopnia oraz certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i The European Association for Psychotherapy. Ukończyła 3-letnie szkolenie w zakresie ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) przy Laboratorium Psychoedukacji. Od początku istnienia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie współpracuje z uczelnią prowadząc zajęcia dla studentów lub dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przy udziale SWPS. Brała udział w realizacji programów szkoleniowych m. in. dla agencji reklamowej Publicis, PZU Życie S.A., Polkomtel S.A, Kancelarii Premiera, TVP, Pekao S.A., IKEA i inne.

 

 

 

powrót na górę

Założenia organizacyjne

W roku akademickim 2016/2017 odbędzie się IX edycja Studiów i obejmie łącznie 310 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych w formie 18 spotkań weekendowych oraz pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®.

 

powrót na górę

Dyplom

Absolwenci Studiów uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo
w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.

 

powrót na górę

Warunki przyjęcia

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • predyspozycje do pracy z ludźmi
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną na którą należy przynieść wypełniony i wydrukowany formularz ze strony SWPS, dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, CV oraz podpisaną umowę z SWPS o świadczenie usług w zakresie edukacji podyplomowej (dwa egzemplarze)

Kontakt do koordynatora Studiów tel. 605300088 lub coach@lps.pl

 

powrót na górę

powrót na górę

Opinie

”"

© Wise.pl