§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (w dalszej części dokumentu zwany “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa, NIP 5261594024 (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) na rzecz osób fizycznych (w dalszej części dokumentów zwanych “Pacjent”).

Laboratorium za pośrednictwem formularza zamówienia (zwanego dalej formularzem) na stronie internetowej www.lps.pl (w dalszej części dokumentu zwanej “strona internetowa”) umożliwia Pacjentom dokonanie rezerwacji zakupu konsultacji w placówkach stacjonarnych oraz konsultacji online prowadzonych przez Laboratorium lub specjalistów współpracujących z Laboratorium bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Konsultacje oraz konsultacje online świadczone są przez Laboratorium lub specjalistów współpracujących z Laboratorium. Konsultacja odbywa się w siedzibie Laboratorium.
 2. Konsultacja oraz konsultacja online trwa od 50 do 100 minut w zależności od rodzaju konsultacji. Czas konsultacji oraz konsultacji online liczony jest od daty i godziny wybranej przez Pacjenta w formularzu. W przypadku przerwania czasu konsultacji lub konsultacji online przez Pacjenta nie ma on możliwości odzyskania go w innym terminie.
 3. Konsultacja oraz konsultacja online mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim.
 4. Do właściwego korzystania z konsultacji online Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne pozwalające na korzystanie z aktualnej wersji aplikacji do komunikacji elektronicznej wskazanej w § 4. pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie konsultacji online odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W celu należytego świadczenia usług obejmującego także kontakt z Pacjentem, Laboratorium będzie przesyłać na podany w formularzu przez Pacjenta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wiadomości, w szczególności informacje dotyczące organizacji konsultacji lub konsultacji online. Wiadomości, o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Zakup i rezerwacja konsultacji oraz konsultacji online

 1. Pacjent ma możliwość zakupu konsultacji oraz konsultacji online.
 2. Zakup konsultacji lub konsultacji online odbywa się poprzez kontakt z biurem Laboratorium Psychoedukacji. Pacjent ustala rodzaj konsultacji, specjalistę, miejsce konsultacji, datę i godzinę.
 3. Przed dokonaniem zakupu Pacjent otrzymuje informację o cenie konsultacji lub konsultacji online.
 4. Cena konsultacji oraz konsultacji online podawana jest jako cena brutto w złotych polskich.
 5. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z informacją przekazaną przez biuro Laboratorium Psychoedukacji.
 6. Rezerwacji konsultacji oraz konsultacji online można dokonać telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku wpłaty w przeciągu 24 godzin od zapisu rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty.
 8. Płatność za konsultację oraz konsultację online dokonywana jest przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl)
 9. Dokonując zakupu Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  – imię,
  – nazwisko,
  – adres,
  – miasto,
  – kod pocztowy,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu.

§ 4 . Wymogi techniczne

Konsultacja online

 1. Konsultacje online odbywają poprzez połączenie audio i wideo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet.
 3. Aktualnie konsultacje online odbywają się za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych: Zoom, Skype.
 4. Aby móc odbyć konsultację online Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne, które są wyposażone w kamerę i mikrofon, na których zainstalowany jest system teleinformatyczny wymieniony w punkcie wyżej oraz wskazany przez Laboratorium.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu

 1. Pacjent ma prawo do odwołania konsultacji oraz konsultacji online najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania. W celu odwołania wizyty kontaktuje się telefonicznie (numery telefonów wskazane są na stronie internetowej) lub mailowo (lps@lps.pl) z Laboratorium, w godzinach pracy wskazanych na stronie internetowej (podstrona Kontakt).
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu konsultacji lub konsultacji online Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu telefonicznego lub e-mail.
 3. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej konsultacji lub konsultacji online najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się poprzez przesłanie przez Pacjenta wiadomości na adres e-mail: lps@lps.pl lub kontakt telefoniczny z biurem Laboratorium w godzinach pracy wskazanych na stronie internetowej (podstrona Kontakt).
 4. Zmiana terminu konsultacji lub konsultacji online w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się z koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu,
 5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu konsultacji lub konsultacji online Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odwołania konsultacji lub konsultacji online w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za nią.
 7. Laboratorium dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania konsultacji lub konsultacji online. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą konsultacją

§ 6. Zakres odpowiedzialności

 1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z konsultacji online.
 2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne związane z komputerem lub urządzeniem mobilnym Pacjenta, które uniemożliwiają mu korzystanie z konsultacji online. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Laboratorium, Pacjentowi nie przysługują względem Laboratorium jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

§ 7. Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia usług niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pacjent może złożyć reklamację pisemnie na adres: Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta, które pozwolą na jego identyfikację i kontakt, a także opis przyczyn reklamacji i zakres żądań.
 4. Laboratorium rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 8. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług konsultacji i/lub konsultacji online (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) – zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium: iod@lps.pl lub na numer telefonu 22 617-61-64; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Laboratorium są dostępne w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji.