Zasady organizacji szkoleń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ośrodku jest akceptacja i stosowanie się do poniżej opisanych wymagań.

 • konieczna jest dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wejściu do budynku, przed i po zajęciach. Dozowniki znajdują się na korytarzach i w toaletach. W salach szkoleniowych zapewniamy środki do dezynfekcji rąk
 • możliwe jest korzystanie wyłącznie z oznaczonych toalet dla pacjentów – znajdują się one na parterze w budynku przy Arabskiej 7a, przy sali nr 17 oraz na parterze od strony sali A i przy gabinecie 22 i 23 (tylko jedna kabina) na Katowickiej 18
 • prosimy o zapewnienie własnych posiłków– na terenie LP nie ma możliwości korzystania z kuchni, nie będziemy również korzystać z posiłków cateringowych firm zewnętrznych.
 • kontakt bezpośredni z koordynatorem podczas zjazdów jest możliwy tylko w biurze. W miarę możliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
 • prosimy o pozostanie w domu w razie występowania niepokojących objawów – na zajęcia zapraszamy osoby w pełni zdrowe
 • nie zapewniamy możliwości kserowania dokumentów – prosimy o wykonywanie kopii we własnym zakresie poza siedzibą LP
 • do czasu zniesienia stosownych przepisów – w budynku LP – przed, po zajęciach i w przerwach pomiędzy nimi istnieje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczka) – jeśli dystans jest mniejszy niż 1,5 m

W trakcie zajęć prowadzący wraz z grupą decydują o konieczności użycia maseczki lub przyłbicy

 • słuchacze powinni korzystać z własnych przyborów piśmiennych
 • materiały na zajęcia powinny być przygotowane w formie elektronicznej, ewentualnie można przygotować wydruk dla prowadzącego, jeśli ma on takie oczekiwania   
 • obsługa zjazdu przypomina studentom o konieczności mycia lub dezynfekcji rąk, dba o bieżące ustawienie krzeseł w sali, wietrzenie, utrzymanie dystansu pomiędzy studentami – słuchacze nie powinni zmieniać ustawienia ławek i krzeseł, a także nadmiernie zmniejszać dystans w przypadku wykonywania zadań w podgrupach.
 • w salach szkoleniowych krzesła ustawione są w odległości 1,5 m
 • zalecamy spędzanie przerw w przestrzeni przed budynkiem

OŚWIADCZENIE


W przypadku uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Psychoedukacji proszę o uznanie, że moje oświadczenie pozostaje aktualne do odwołania lub zmiany.

Oświadczam, że wedle swojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 10 dni:

KLAUZULA INFORMACYJNA

LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług psychologicznych/ psychoterapeutycznych /psychoedukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a)-zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium: iod@lps.pl lub na numer telefonu 22 617-61-64; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Laboratorium są dostępne w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji.

Dane te będą przetrzymywane do czasu ustąpienia pandemii.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl