Co nas wyróżnia?

Proponujemy dwuletnie studia podyplomowe odpowiadające na wyzwania nowych czasów w obszarze funkcjonowania społecznego. Zgodnie z ideą work-life balance chcemy wspierać rozwój nastawiony nie na zdobywanie wąsko rozumianych kompetencji, ale na poszerzanie perspektywy tak, by lepiej funkcjonować w wielu obszarach życia. Zakładamy, że zmiana, jeśli ma być skuteczna, nie może dotyczyć tylko obszaru zawodowego, ale obejmować szerokie spektrum funkcjonowania człowieka. Uznajemy, że we współczesnym świecie podstawowa kompetencja społeczna to elastyczność, a jednocześnie niezbędne są stabilne podstawy i oparcie w sobie i otoczeniu.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które muszą radzić sobie z trudnymi zjawiskami doświadczanymi współcześnie w pracy zawodowej, relacjach interpersonalnych, rodzinnych, intymnych, wyzwaniami w roli przełożonego, pracodawcy, szeregowego pracownika, a także przyjaciela czy członka rodziny. Obecnie edukacja na szczeblu średnim ani wyższym nie w pełni uwzględnia wymogi szybko zmieniającego się otoczenia społecznego, ekonomicznego czy kulturowego, nie oferuje narzędzi sprawnego rozumienia i poruszania się w coraz bardziej złożonych i wieloznacznych sytuacjach międzyludzkich. Absolwent naszych studiów takie narzędzia uzyska.

Dlaczego warto?

  • Studia w sposób holistyczny przygotowują do roli nowoczesnych liderów, coachów, mentorów, autorytetów, wspierających partnerów w rozmaitych obszarach funkcjonowania osobistego i zawodowego;
  • Dwuletni proces uczenia, w znacznej mierze oparty na doświadczeniu, tworzy warunki do pogłębionego uważnego poznawania siebie zarówno w osobistych relacjach osobistych jak również zawodowych;
  • Większość zajęć praktycznych na studiach odbywa się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach. Korzystamy z potencjału tych grup, zapraszając do otwartej wymiany, informacji zwrotnych, wspólnego uczenia się i dzielenia się doświadczeniem;
  • Studia z jednej strony umożliwiają nabycie przydatnej wiedzy i umiejętności, z drugiej zachęcają do pogłębiania samoświadomości i rozumienia złożonych procesów, które zachodzą w relacjach międzyludzkich;
  • Zespół prowadzących zajęcia to doświadczeni eksperci, z dużą wiedzą merytoryczną, a jednocześnie szczególną dbałością o zdrowe relacje;
  • Studia trwają aż dwa lata (cztery semestry) – zależy nam, by uniknąć powierzchowności i skrótowości oraz zapewnić nabycie i utrwalenie wiedzy, a także stopniowe przechodzenie przy wsparciu profesjonalistów przez kolejne etapy własnego rozwoju;
  • W programie studiów dużo czasu poświęcamy nie tylko na nabycie wiedzy i umiejętności, ale również uwzględnienie dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną;
  • Na studiach będzie okazja zetknąć się z gośćmi specjalnymi – wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie, gotowymi do podzielenia się swoimi doświadczeniami w obszarze relacji z innymi;
  • Studia kładą nacisk na praktykę. Na ćwiczeniach studenci mają okazję uczyć się przez własne doświadczenie i korzystać z doświadczenia innych osób w grupie. Jednym z wiodących przedmiotów jest superwizja (72 godziny), która prowadzona jest przez eksperta coacha i psychoterapeutę.