LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług psychologicznych/ psychoterapeutycznych /psychoedukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a)-zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium: iod@lps.pl lub na numer telefonu 22 617-61-64; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Laboratorium są dostępne w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji.

Inspektorem ochrony danych jest Przemysław Zegarek dostępny pod adresem e-mail: iod@lps.pl oraz numerem telefonu  22 617-61-64

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Laboratorium Psychoedukacji Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie,  Katowicka 18, 03- 932 Warszawa, lps@lps.pl
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych u Administratora nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować na adres email: iod@lps.pl lub na numer telefonu 22 617-61-64.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: marketingu bezpośredniego produktów i usług- art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes-wysyłka ofert o charakterze promocyjnym).
  4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi email marketingu oraz podmioty współpracujące z Laboratorium na podstawie umów powierzenia np. agencje marketingowe.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wszystkie wskazane w pkt. 6 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dane kontaktowe podane w punkcie 2.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.