W Laboratorium Psychoedukacji psychoterapia grupowa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym. Prowadzimy obecnie 20 grup psychoterapeutycznych w Warszawie oraz cyklicznie wyjazdowe grupy psychoterapeutyczne. Łączymy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzimy grupy dla osób, które nie mają doświadczeń w psychoterapii grupowej, a także dla osób, które zdążyły już podjąć tego rodzaju pracę nad sobą.

Formy psychoterapii grupowej:

 • krótkoterminowa (kilkumiesięczna), 
 • średnioterminowa (od dziesięciu miesięcy do półtora roku),
 • długoterminowa – trwającą dwa lub dwa i pół roku,
 • grupy półotwarte, które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia, a uczestnicy wspólnie z terapeutami prowadzącymi grupę decydują o tym, jak długo uczęszczają na sesje grupowe (minimum pół roku).

Wszystkie grupy prowadzi dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej. Co najmniej jeden z terapeutów posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego. Grupy cotygodniowe odbywają się w godzinach przedpołudniowych i wieczornych. Prowadzimy również psychoterapię grupową w bloku czasowym (sesje odbywają się raz w miesiącu), a także intensywne grupowe doświadczenie terapeutyczne w formie 5-dniowej (grupy wyjazdowe).

Forma oraz tryb pomocy ustalana jest z terapeutą podczas pierwszego spotkania – konsultacji z psychoterapeutą prowadzącym grupę.

O psychoterapii grupowej

Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna. Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej.

Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Dzięki temu grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru.

Psychoterapia grupowa jest formą uczenia się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeutów. Dodatkowo psychoterapeuci pomagają rozpoznać nieświadome konflikty i patogenne założenia, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci oraz grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów i założeń.

Dla kogo psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu związków intymnych i przyjacielskich;
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • stale odczuwają napięcie i niepokój.

A także dla tych, którzy skarżą się na takie problemy, jak:

 • nadmierne wycofanie, nieśmiałość, osamotnienie,
 • nadmierna impulsywność, zbyt szybkie uleganie emocjom i przechodzenie do działania,
 • unikanie konfrontacji, nie podejmowanie rywalizacji,
 • problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć,
 • trudność w rozumieniu zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, jak również swoich bliskich,
 • nadmierna skłonność do intelektualizowania, racjonalizowania,
 • bierna agresja,
 • obawa przed własnym gniewem i gniewem innych,
 • obawa przed bliskością,
 • poczucie, że nie potrafi się kochać,
 • trudność w przyjmowaniu miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • poczucie, że jest się nudnym, nieatrakcyjnym, albo inni mówią o nich w ten sposób,
 • trudność w doświadczaniu radości, spontaniczności,
 • poczucie braku realizowania się w pracy,
 • sabotowanie swoich sukcesów.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak jeśli problemy te są szczególnie nasilone, na przykład gdy ktoś nigdy nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej lub wcześniejsza/równoległa psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia grupowa – cele

Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do  zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

 • W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i dzięki temu zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.
 • Grupa stwarza warunki umożliwiające intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
 • Psychoterapia grupowa ma nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń postrzeganie innych. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
 • Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze mroczne strony, ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.
 • W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat. To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego odkrywając odpowiedzialność za to, jak postrzegają nas inni ludzie, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.
 • Grupa pomaga rozpoznać nieświadome konflikty i patogenne założenia, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci i grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów oraz założeń.

Rola terapeuty

Rolą terapeuty jest stworzenie grupy i kształtowanie jej tak, by stanowiła terapeutyczne środowisko, czyli środowisko w którym można uczyć się przez doświadczenie poprzez refleksje nad nim i informacje zwrotne od członków grupy i psychoterapeutów. Psychoterapeuta pomaga rozpoznawać wzorce pacjentów, które czynią ich relacje z ludźmi niesatysfakcjonującymi lub nadmiernie bolesnymi. Dodatkowo pomaga w dostrzeganiu nieświadomych konfliktów i patogennych założeń, a także pracuje z osobą i z grupą nad tym, aby te konflikty i założenia traciły moc wpływania na zachowanie. Pozwala to zarówno na rozumienie swoich mechanizmów oraz na poszerzaniem możliwości wyboru swoich zachowań w relacjach z innymi.

Ważną funkcją terapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, jak również precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Tworzenie dobrego, bezpiecznego środowiska do zmiany – takiego, w którym możliwe będzie doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć oraz pragnień. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Modeluje odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację.

W intensywnych krótkoterminowych grupach terapeutycznych terapeuta grupowy jest nieco bardziej aktywny niż w terapii długoterminowej.