Studia organizowane są przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

Studia trwają dwa semestry, na które składa się 18 zjazdów odbywających się w weekendy. Łącznie obejmują 314 godzin edukacyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych (w tym cztery dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich).

Uczestnicy wezmą również udział w pięciodniowym treningu interpersonalnym w formule Grupy Otwarcia®.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym.

Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mogą w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.