Warunki przyjęcia

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • predyspozycje do pracy z ludźmi

Aplikacja na studia:

 • Zgłoszenie mailowe lub telefoniczne do koordynatora studiów
 • Przesłanie cv do koordynatora studiów
 • Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
 • Zarejestrowanie się na studia na stronie Wirtualnej Uczelni Uniwersytetu SWPS i skompletowanie wymaganej dokumentacji
 • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Złożenie wymaganej przez Uniwersytet SWPS dokumentacji
 • i dokonanie wpłaty pierwszej raty czesnego w nieprzekraczalnym terminie ustalonym na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa wygenerowana ze strony Wirtualnej Uczelni SWPS.
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe również z WU SWPS (dwa egzemplarze), aneks do umowy.
 • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • deklaracja uiszczania czesnego