Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu

 

Formularz zgłoszeniowy. 

Laboratorium Psychoedukacji wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzi Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (dawna nazwa Podyplomowe Studium Coachingu). Program Studiów posiada akredytację Izby Coachingu.
2021/2022 – XIV edycja
(310 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym)

Zajęcia będą się odbywać z kontakcie bezpośrednim jeśli tylko będzie to możliwe, w przypadku pogorszenia stanu epidemiologicznego zajęcia będą się w części odbywać on line.

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli coacha – pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów i nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

W coachingu kluczowa jest relacja coacha z indywidualnym klientem, zespołem i/lub organizacją. Zakładamy, że wśród innych czynników, takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie i doświadczenie coacha, właśnie jakość relacji decyduje o skuteczności pracy. Dobra relacja charakteryzuje się empatycznym rozumieniem i wsparciem oraz życzliwą i pełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje i stymuluje rozwój i wykorzystanie jego potencjału do rozwiązywania problemów określonych w kontrakcie.

Szczególną uwagę poświęcamy zjawiskom nieświadomym zachodzącym w relacji. Uczymy je rozpoznawać i radzić sobie z nimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały bądź hamowały ten rozwój. Traktujemy coaching jako interaktywny proces oparty na poszukiwaniu, braniu odpowiedzialności, dokonywaniu wyboru, działaniu, doświadczeniu, refleksji i asymilacji.

Od edycji 2014/2015 rozszerzyliśmy program o zagadnienia mentoringu. Studenci zapoznają się ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia, formami mentoringu, procesem rozwoju osobistego mentora, relacjami jakie powstają pomiędzy mentorem a jego podopiecznym. Ponadto program obejmie analizę różnic pomiędzy relacją coachingową i mentoringową oraz sposoby i możliwości wdrażania mentoringu w organizacjach.

Program

1.Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu coachingowego
 • kontrakt w coachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • sesja zerowa – pierwsze spotkanie z klientem
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 • zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta na konsultację psychologiczną
 1. Teoria i praktyka mentoringu – zasady ogólne
 • starożytne korzenie relacji mistrz–uczeń
 • przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring”
 • mentee, mentorowany, podopieczny czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych
 • mentoring rozwojowy a mentoring kariery
 • mentor a coach – podobieństwa i różnice
 • rodzaje mentoringu
 1. Specyfika pracy mentora
 • mentoring – proces rozwoju osobistego mentee
 • korzyści z pełnienia roli mentora i z posiadania mentora: osobiste/zawodowe i dla organizacji
 • funkcje i kompetencje mentora
 • rozwój umiejętności mentora
 1. Coach, mentor jego osobowość i osobisty trening
 • świadomość coacha/mentora w relacji
 • podejście skoncentrowane na kliencie
 • dialog egzystencjalny
 • sztuka słuchania
 • trening umiejętności komunikacyjnych – wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha/mentora
 • regulacja emocji
 1. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®(pięciodniowy)
 • poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega
 1. Kształtowanie relacji coachingowej i mentoringowej w zależności od osobowości klienta
 • umiejętność rozpoznawania osobowości klienta – wprowadzenie najważniejszych teorii osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingu i mentoringu
 1. Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej: rozpoznawanie rozumienie i radzenie sobie z nimi
 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta
 1. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha
 2. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość relacji w coachingu
 • podobieństwa i różnice między interakcją, kontaktem i relacją
 • ćwiczenie jakości sposobów nawiązania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą
 • świadomość własnej specyfiki w budowania kontaktu a bycie w relacji z coachee i/lub mentee
 • jakość kontaktu a empatia w relacji
 1. Coaching – podejścia, metody, techniki
 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach
 • Co–active Coaching
 1. Wartości i przekonania w procesie coachingu i mentoringu
 2. Dylematy etyczne w pracy coacha i mentora
 3. Dynamiczna psychologia społeczna
 • dynamiczne i statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej zastosowanie w praktyce coachingu
 • nieświadome zjawiska w grupie, zespole, organizacji – wprowadzenie
 1. Teoria zmiany
 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności – rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków
 1. Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne
 • jak rozumieć i planować rozwój zawodowy na różnych etapach życia
 1. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej – coaching zespołowy
 • wdrażanie coachingu w organizacjach – wykorzystanie procesu coachingu do przygotowania menedżera do pełnienia roli coacha swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy
 1. Wdrażanie mentoringu w organizacjach
 • szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, podopiecznych
  i mentorów
 • obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji
 • dobór kandydatów na mentorów
 • dobór kandydatów na podopiecznych
 • rola i zadania koordynatora programu
 • kojarzenie par mentor–podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich
 • zadania działu HR
 • rola bezpośredniego przełożonego; „kwartet mentoringu”
 • przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania
 1. Style przywództwa i kultura organizacyjna oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
 • kultura organizacyjna jako kontekst, w którym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta w rozpoznaniu mocnych i słabych stron jego stylu zarządzania
 1. Organizacja jako partner w coachingu
 • studia przypadków
 1. Coaching międzykulturowy
 • studia przypadków
 1. Warsztat dobrych praktyk coachingowych i mentoringowych
 2. Budowanie marki coacha i sprzedaż coachingu
 3. Filozofia jako ćwiczenie duchowe

Organizatorzy i realizatorzy

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów, trenerów i coachów prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię oraz różne formy szkoleń dla firm i osób zgłaszających się indywidualnie. Od trzydziestu jeden lat w każdym miesiącu ośrodek organizuje co najmniej kilka grup o charakterze psychoedukacyjnym, szkoleniowym lub psychoterapeutycznym. Zajęcia prowadzą trenerzy i szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami, superwizorzy treningu i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz doświadczeni coachowie praktycy. Laboratorium Psychoedukacji jest Członkiem Założycielem Izby Coachingu.

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 roku. Przygotowuje do różnych działań zawodowych wykonywanych przez psychologów. Realizuje nowoczesne plany studiów, uwzględniając najnowsze metody kształcenia, współpracuje z Instytutem Psychologii PAN

Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu prowadzone są pod patronatem Izby Coachingu http://www.izbacoachingu.com/pl

Koszt uczestnictwa wynosi 19 089 zł (możliwa płatność w ratach) + koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie Grupy Otwarcia®. Koszt jest różny w zależności od ośrodka.

W cenę Studium wliczony jest wyjazdowy weekend do ośrodka podwarszawskiego (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).

Prowadzący

Zespół prowadzących jest podzielony na członków zespołu i gości. 

ADAM ADUSZKIEWICZ – zespół

RAFAŁ BORNUS – gość

LAN BUI -WRZOSIŃSKA – gość

JERZY DMUCHOWSKI – zespół

ŁADA DROZDA – zespół

AGNIESZKA IWASZKIEWICZ – zespół

PIOTR KOCIOŁEK – gość

MICHAŁ KUŁAKOWSKI – gość

AURELIUSZ LEŻEŃSKI – zespół

ANDRZEJ NOWAK – gość

MATYLDA M. MARCZAK  – zespół

KRZYSZTOF MAZUR – zespół

JOANNA MIECZKOWSKA-TRĄD – zespół

MICHAŁ MODLIŃSKI – gość

ALEKSANDRA POGORZELSKA – zespół

RYSZARD PRASZKIER – gość

MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA – zespól

KAMILA ROWIŃSKA – gość

ANNA SREBRNA – zespół 

ANNA SUBOCZ-POLAŃCZYK – zespół

ROBERT SZOSTEK – zespół

KATARZYNA WALUCHOWSKA – zespół

Założenia organizacyjne

W roku akademickim 2021/2022 odbędzie się XIV edycja Studiów i obejmie łącznie 310 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych w formie 18 spotkań weekendowych oraz pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®.

Dyplom

Absolwenci Studiów uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo
w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Terminy

Daty zjazdów, więcej informacji

Warunki przyjęcia

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • predyspozycje do pracy z ludźmi
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną na którą należy przynieść wypełniony i wydrukowany formularz ze strony SWPS, dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, CV oraz podpisaną umowę z SWPS o świadczenie usług w zakresie edukacji podyplomowej (dwa egzemplarze)

Kontakt do koordynatora Studiów tel. 605300088 lub coach@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl