Dla kogo

Warsztat przeznaczony jest dla studentów oraz kandydatów do Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia, którzy nie ukończyli Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji.

Program

Warsztat trwa cztery dni. Na jego program składają się wykłady i korespondujące z ich tematyką zajęcia praktyczne.

 1. Co to jest psychoterapia psychodynamiczna – geneza pojęcia i nurtu w psychoterapii
 • Ojcowie założyciele – psychoanaliza klasyczna (Freud, Klein)
 • Późniejszy rozwój pojęć – brytyjska szkoła psychoanalizy (Fairbairn, Winnicott)

2. Relacja terapeutyczna, jej znaczenie i podstawowe składniki

 • Relacja rzeczywista i zakłócenia, jakie może wywoływać w terapii
 • Przymierze terapeutyczne – jak je budować i chronić
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie (osobne wykłady)

3. Przeniesienie

 • Przejawy przeniesienia w procesie terapii
 • Charakterystyka przeniesienia w kontekście różnych poziomów zaburzeń rozwojowych (neurotyczny, borderline, psychotyczny)
 • Zmienność przejawów w zależności od kontraktu i faz procesu terapeutycznego

4. Przeciwprzeniesienie

 • Klasyczne rozumienie pojęcia i podejście współczesne
 • Rozpoznawanie i wykorzystanie zjawiska w procesie pracy z pacjentem

5. Opór i mechanizmy obronne

 • Oznaki oporu i jego wpływ na przebieg terapii
 • Podstawowe mechanizmy obronne charakterystyczne dla wczesnych faz rozwoju oraz deficytów rozwojowych (zaprzeczenie, projekcja, introjekcja, identyfikacja projekcyjna)

6. Pojęcie konfliktu wewnętrznego

 • Opis i znaczenie pojęć id, ego, superego
 • Nurt psychoterapii oparty na pojęciu konfliktu – Otto Kernberg

7. Deficyt rozwojowy

 • Pojęcie self, tożsamości, identyfikacji
 • Konsekwencje wczesnych deficytów rozwojowych dla formowania się zaburzeń i psychopatologii
 • Psychoterapia oparta na pojęciu deficytu – Heinz Kohut

8. Kontrakt terapeutyczny

 • Znaczenie umowy z pacjentem i podstawowe elementy kontraktu
 • Zagadnienie trafności kontraktu, dobór metod pracy i podejścia terapeutycznego
 • Rozwiązywanie problemów wynikających z przekraczania zasad kontraktu

Cena

2200 zł

Zgłoszenia

Warsztat dedykowany jest dla uczestników Szkoły Psychoterapii Osó z Problemem Uzależnienia