PROGRAM ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu  coachingowego
 • kontrakt w coachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 • zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta na konsultację psychologiczną

2. Teoria i praktyka mentoringu- zasady ogólne 

3. Mentoring – specyfika pracy z klientem

 • Mentoring – proces rozwoju osobistego mentee.
 • Korzyści z pełnienia roli mentora i z posiadania mentora: osobiste/zawodowe i dla organizacji.
 • Funkcje i kompetencje mentora:
 • Rozwój umiejętności mentora:

4. Coach, mentor jego osobowość i osobisty trening

 • świadomość coacha/mentora w relacji
 • podejście skoncentrowane na kliencie
 • dialog egzystencjalny
 • Coaching/ mentoring  jako sztuka słuchania 
 • trening umiejętności komunikacyjnych – wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału 
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha
 • regulacja emocji

5. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)

 • poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega

6. Kształtowanie relacji coachingowej i mentoringowej w zależności od typu osobowości klienta

 • umiejętność  rozpoznawania osobowości klienta –  wprowadzenie w najważniejsze teorie osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingu i mentoringu

7. Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej/mentoringowej: rozpoznawanie rozumienie i  radzenie sobie z nimi

 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania  klienta

8. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha

9. Coaching –podejścia, metody,  techniki

 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach
 • Co-active Coaching

10. Wartości i przekonania w procesie coachingu

11. Dylematy etyczne w pracy coacha i mentora

12. Wykorzystania badań psychometrycznych w diagnozie potrzeb i stawianiu celów rozwojowych w procesach coachingowych.

13. Nowoczesne technologie, gry, symulacje i tryb on-line w środowisku pracy

14.  Rozwój zawodowy 

 • jak rozumieć i planować rozwój w różnych etapach życia 

15. Grupa, zespół, organizacja- procesy interpersonalne i nieświadome

 • jak obserwować, rozumieć i kształtować zjawiska grupowe
 • jak lider może wpływać na procesy interpersonalne i  grupowe, by wspierały on realizację zadań i celów zespołu czy organizacji, a nie utrudniały lub uniemożliwiał ich realizację

16. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej- coaching zespołowy

 • wdrażanie coachingu w organizacjach – wykorzystanie procesu coachingu do przygotowania menedżera do pełnienia roli coacha wobec  swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy

17.  Wdrażanie mentoringu w organizacjach

18. Style przywództwa i kultura organizacyjna oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji

 • kultura organizacyjna jako kontekst, w którym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta w rozpoznaniu mocnych i słabych stron jego stylu zarządzania

19. Organizacja jako partner w coachingu

 • studia przypadków 

20. Kultura organizacyjna, typy i funkcjonowanie organizacji oraz status ról : lidera, coacha, mentora, trenera, facylitatora

21.  Mentalizacja w środowisku pracy

 • znaczenie pierwotnych zdolności mentalizowania siebie i innych, ich wpływ na przetwarzanie rzeczywistości oraz interakcje z ludźmi w dorosłym życiu

22. Mechanizmy poznawcze i emocjonalne w pracy rozwojowej z ludźmi. 

 • rola świadomych i nieświadomych procesów poznawczych i emocjonalnych w pracy indywidualnej oraz pracy z grupą

23. Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny