Proces rekrutacji na Studium Psychoterapii rozpoczyna się poprzez udział w Semestrze Zerowym, który kończy się egzaminem i kwalifikacją na Studium. Semestry Zerowe odbywają się dwa razy w roku – jesienią i wiosną – terminy zjazdów.

Kandydaci powinni przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Informację o możliwości udziału w Semestrze Zerowym przekazujemy po analizie przesłanych dokumentów.

Od kandydatów na Studium Psychoterapii oczekujemy spełnienia następujących wymogów formalnych:

  • Wymagane jest wykształcenie wyższe w stopniu magistra (egzamin magisterski można zdawać najpóźniej w ciągu I semestru Studium). Zgodnie z regulacjami ogólnopolskimi nie jest obecnie niezbędne wykształcenie kierunkowe.
  • Przed zapisaniem się na Studium należy wziąć udział w Grupie Otwarcia® – wszystkie informacje i kontakt do osoby organizującej grupy znajdują się na stronie Grupa Otwarcia®. W trakcie ustalania terminu prosimy o zasygnalizowanie chęci podjęcia nauki w tym roku na Studium Psychoterapii.
  • Równolegle należy przesłać dokumenty (CV i list motywacyjny) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
  • Warunkiem przyjęcia na Studium jest również zdobywanie doświadczenia w zakresie udzielania pomocy psychologicznej najpóźniej równolegle do nauki w ramach Semestru Zerowego. Osoby, które nie kończyły studiów kierunkowych (psychologia, medycyna, resocjalizacja, pedagogika itp) i nie pracowały/pracują w obszarze pomocy psychologicznej powinny mieć za sobą co najmniej 120 godzin wolontariatu o charakterze pomocowym (bezpośrednia praca z drugim człowiekiem). Dla osób, które nie pracują jeszcze w placówkach służby zdrowia czy oświaty, może to być wolontariat w placówkach niosących pomoc (domy dziecka, domy opieki społecznej, ośrodki pracujące z niepełnosprawnymi, uzależnionymi, ośrodki wychowawcze itp.).
  • Do zakończenia Studium wymagane jest odbycie 360 godz. stażu klinicznego na oddziale ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych, minimum połowa takiego stażu musi odbyć się na oddziale całodobowym.
  • Do zakończenia Studium należy odbyć terapię indywidualną w wymiarze minimum 110 godz. Jest to koszt dodatkowy, niewliczony w opłatę za Studium. Psychoterapeuta, u którego odbywa się psychoterapię musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Studium Zofię Milską-Wrzosińską.
  • W ramach czesnego na Studium przysługuje Państwu 300 min superwizji oprócz tej, która jest w ramach zajęć.

Studia w Laboratorium Psychoedukacji to długotrwałe i intensywne zobowiązanie dla obu stron.