W trakcie studiów omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Dynamiczna psychologia społeczna

 • dynamiczne i statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej implikacje dla pracy trenerskiej

2. Grupa i jej dynamika

 • grupa jako zbiór jednostek i grupa jako całość
 • nieświadomy proces grupowy: fazy, cele, normy, role
 • opór, agresja i konfrontacja z trenerem
 • wpływ trenera na proces grupowy – zasady i techniki
 • specyfika danej grupy

3. Teorie zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 • rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • analiza przypadków

4. Trener grupowy

 • tożsamość zawodowa trenera
 • osobisty styl pracy
 • warsztat: umiejętności, metodologia, narzędzia, techniki, struktury dydaktyczne
 • zasady i dylematy etyczne zawodu trenera
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą lub uczestnikiem
 • innowacja w metodach szkoleniowych
 • warsztat głosowy
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich

5. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń

 • wyznaczanie celów szkoleniowych
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • ocena efektywności programów szkoleniowo-rozwojowych
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • e-learning w szkoleniach

6. Komunikacja w grupie

 • proces komunikacji i jego uwarunkowania
 • trener i jego umiejętności komunikacyjne

7. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej

 • zarządzanie oparte na kompetencjach
 • kreowanie polityki szkoleniowej opartej na zarządzaniu kompetencjami
 • 360-stopniowa ocena kompetencji
 • zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
 • planowanie i realizacja działań składających się na rozwój kompetencji pracowników

8. Gry i symulacje w procesach szkoleniowych

 • rola gier i symulacji w procesach rozwojowych
 • rodzaje gier i symulacji wykorzystywanych w szkoleniach
 • kwestie związane z wprowadzaniem, przedstawianiem celów i wspieraniem wyciągania wniosków przez uczestników
 • możliwe efekty wykorzystania gier w szkoleniach
 • źródła, w których można poszukiwać gier szkoleniowych a także inspiracji do tworzenia własnych
 • ryzyka związane z wykorzystaniem gier podczas warsztatów i szkoleń

9. Nowoczesne techniki wspierające pracę trenera

 • wykorzystanie ankiet on-line do badania potrzeb szkoleniowych czy ewaluacji szkoleń (formularze Google i Microsoft)
 • narzędzia on-line ułatwiające przygotowanie programu szkolenia
 • programy i aplikacje pozwalające na tworzenie quizów i sprawdzanie wiedzy uczestników
 • narzędzia do facylitacji pracy grupowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

10. Członkowie grupy – struktura charakteru

 • rozumienie struktury osobowości
 • oś – stadium rozwoju
 • II oś – typologia charakterów
 • podsumowanie bogactwa charakterów
 • proces grupowy a charakter grupy i struktury charakteru

11. Trener Grupowy specyfika pracy on line – NOWOŚĆ

12. Pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®

13. Superwizja własnej pracy trenerskiej – małe grupy tutorskie

14. Filozofia jako ćwiczenie duchowe