1. Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu coachingowego
 • kontrakt w coachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • sesja zerowa – pierwsze spotkanie z klientem
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 • zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta na konsultację psychologiczną

2. Teoria i praktyka mentoringu

 • starożytne korzenie relacji mistrz–uczeń
 • przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring”
 • mentee, mentorowany, podopieczny czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych
 • mentoring rozwojowy a mentoring kariery
 • mentor a coach – podobieństwa i różnice
 • rodzaje mentoringu

3. Specyfika pracy mentora

 • mentoring – proces rozwoju osobistego mentee
 • korzyści z pełnienia roli mentora i z posiadania mentora: osobiste/zawodowe i dla organizacji
 • funkcje i kompetencje mentora
 • rozwój umiejętności mentora

4. Coach, mentor jego osobowość i osobisty trening

 • świadomość coacha/mentora w relacji
 • podejście skoncentrowane na kliencie
 • dialog egzystencjalny
 • sztuka słuchania
 • trening umiejętności komunikacyjnych – wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha/mentora
 • regulacja emocji

5. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®

 • poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega

6. Kształtowanie relacji coachingowej i mentoringowej w zależności od osobowości klienta

 • umiejętność rozpoznawania osobowości klienta – wprowadzenie najważniejszych teorii osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingu i mentoringu

7. Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej: rozpoznawanie rozumienie i radzenie sobie z nimi

 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta

8. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha

9. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość relacji w coachingu

 • podobieństwa i różnice między interakcją, kontaktem i relacją
 • ćwiczenie jakości sposobów nawiązania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą
 • świadomość własnej specyfiki w budowania kontaktu a bycie w relacji z coachee i/lub mentee
 • jakość kontaktu a empatia w relacji

10. Coaching – podejścia, metody, techniki

 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach
 • co–active Coaching

11. Wartości i przekonania w procesie coachingu i mentoringu

12. Dylematy etyczne w pracy coacha i mentora

13. Dynamiczna psychologia społeczna

 • dynamiczne i statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej zastosowanie w praktyce coachingu
 • nieświadome zjawiska w grupie, zespole, organizacji – wprowadzenie

14. Teoria zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności – rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

15. Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne

 • jak rozumieć i planować rozwój zawodowy na różnych etapach życia

16. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej – coaching zespołowy

 • wdrażanie coachingu w organizacjach – wykorzystanie procesu coachingu do przygotowania menedżera do pełnienia roli coacha swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy

17. Wdrażanie mentoringu w organizacjach

 • szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, podopiecznych
 • i mentorów
 • obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji
 • dobór kandydatów na mentorów
 • dobór kandydatów na podopiecznych
 • rola i zadania koordynatora programu
 • kojarzenie par mentor–podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich
 • zadania działu HR
 • rola bezpośredniego przełożonego; „kwartet mentoringu”
 • przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania

18. Style przywództwa i kultura organizacyjna oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji

 • kultura organizacyjna jako kontekst, w którym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta w rozpoznaniu mocnych i słabych stron jego stylu zarządzania

19. Organizacja jako partner w coachingu

 • studia przypadków

20. Coaching międzykulturowy

 • analiza przypadków

21. Warsztat dobrych praktyk coachingowych i mentoringowych

22. Budowanie marki coacha i sprzedaż coachingu

23. Filozofia jako ćwiczenie duchowe